Logo
Zavolajte, poradíme Vám
(Po - Pia, 9 - 16 hod.)
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Vyberte si oblečenie pre vaše ratolesti

Pricemania.sk - Overený obchod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.tvojsen-mido.sk.

Predávajúci:
Fir. Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16, 09413 Sačurov

IČO: 34 899 961
DIČ
: 1033521544
IČ DPH: SK1033521544

OÚ vo Vranove n/Top, číslo zivn. Reg.: 713-4749

Orgán dozoru SOI
Prešov, ul. Konštantínová 6


1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.tvojsen-mido.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.tvojsen-mido.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť vyobrazené aj s ďalšími časťami, ktoré sú samostatne spoplatnené, preto si vždy preverte aj popis produktu, alebo sa nás opýtajte, radi Vám pomôžeme.

1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva všeobecne známym postupom objednávania na internete, v e-shopoch. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto vzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a potvrdzuje sa objednávka.


2.2. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2.3. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

* Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
* V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.


3.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) tovar sa už vypredal, už sa nedodáva alebo nevyrába a nie je ho tak možné dodať

b) predajná cena alebo označenie tovaru na internete obsahuje chybu či preklep a kupujúci neakceptuje opravenú kúpnu cenu alebo upresnenie tovaru alebo inú alternatívu, pri tovare sa výrazným spôsobom zmenila cena od výrobcu a kupujúci zmenu ceny neakceptuje.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar odoslať najneskôr do termínu, ktorý je uvedený pri produkte.

4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o
poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený, či balenie obsahuje všetky časti ktoré majú byť k tovaru dodané a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, v balení chýbajú nejaké časti ktoré sú súčasťou tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci ku každej zásielke dostane priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


5. Spracovanie osobných údajov

5.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

5.2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.


6. Záverečné ustanovenia

6.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

6.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Reklamačný poriadok - POZRI AJ ZÁLOŽKU HORE - REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Na každý výrobok poskytuje predávajúci záruku, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov odo dňa nákupu tovaru.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku.

(Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.)

 1. Záručná doba na náš tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.Vprípade príslušenstva -akumulátory-6 mesiacov.

 2. Napriek tomu, že Váš tovar individuálne kontrolujeme a svedomite balíme, stane sa že je tovar od výroby vadný, zavolajte nám a my to vyriešime prednostne s dodávateľom.

 3. Nie vždy je potrebné zasielať kompletný výrobok (najmä v prípade, ak je možné zaslať iba konkrétnu časť, ktorá je nefunkčná - najlepšie je to vopred vykonzlutovať na tel. 0910 245 211) s priložením kópie dokladu o kúpe daného tovaru .

 4. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je u nás bezplatné a samozrejme vybavené prednoste s vyššou prioritou k Vašej spokojnosti. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 5. Upozornenie: Tovar na reklamáciu musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 6. Zákonná doba na vybavenie reklamácie je 30 dní, keďže ju vybavujeme okamžite lebo si vážime Váš čas, môže nás zdržať iba lehota dodania nového výrobku, dielu od dodávateľa, alebo iné nepredvídané skutočnosti.

 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
  • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
  • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
  • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
  • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
  • Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

  Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

 8. Kontakt pre vybavovanie reklamácii:    +421 910 245 211

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka , v platnom znení (to neplatí, ak bol tovar upravený podľa priania kupujúceho), ak je v originálnom a bezchybnom obale bez známok používania alebo opotrebovania spoločne so sprievodným listom, v ktorom vyjadrí svoju vôľu od zmluvy odstúpiť a kontaktné údaje obsahujúce meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska či inú dostupnú kontaktnú adresu, číslo účtu a telefónne spojenie. Pri zaslaní tovaru je určujúci dátum odoslania na adresu: Fir.Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16, 09413 Sačurov

Toto právo je možné uplatniť iba v prípade, keď tovar NEBOL kúpený na predajni, ale doručený (prostredníctvom špedičnej služby, pošty atď.).

Táto možnosť neslúži k vyskúšaniu tovaru a preto je nutné tovar vrátiť nepoužitý, v niektorých prípadoch i nerozbalený. Postup pri uplatnení nároku na vrátenie tovaru do 14 dní.

Podmienky pre oprávnenú požiadavku vrátenia tovaru a následné vrátenie kúpnej ceny:
- výrobok musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
- výrobok nesmie byť použitý
- výrobok musí byť nepoškodený
- výrobok musí byť kompletný (vrátenie príslušenstva, návodu na použitie, záručného listu)
- zaslanie spoločne s originálnym dokladom o kúpe (nezabudnite si pre seba urobiť kópiu)
- vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt)
- písomná žiadosť s prejavom vôle o odstúpení od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny

Pokiaľ nebude vrátený tovar spĺňať všetky tieto požiadavky, nie je možné vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu nárokovať.

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

 • Pokiaľ nebola dodržaná 14 dňová lehota
 • Tovar nie je zabalený v originálnom obale
 • Tovar nie je kompletný
 • Pokiaľ je tovar alebo akákoľvek časť jeho obalu či príslušenstva akýmkoľvek spôsobom poškodená alebo nesie známky používania.

Upozornenie: V prípade, že predávajúci uzná nárok na vrátenie tovaru, vráti kupujúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade.
Nemožno si nárokovať úhrady nákladov spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu).
V okamihu, kedy predávajúci tieto dokumenty obdrží, vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku bankovým prevodom v lehote do 15 dní.

2. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť z titulu zodpovednosti predávajúceho za chyby predanej veci podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť za predpokladu, že si kupujúci dodaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať.

4. Odstúpiť od zmluvy možno i po vzájomnej dohode.

5. Kupujúci musí pre platné odstúpenie od zmluvy učiniť jednostranný prejav vôle určený prevádzkovateľovi internetového obchodu.
Taký prejav vôle musí mať písomnú formu.

Ak bola zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia.


Náhrada nákladov v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy

V súlade s ustanovením § 53 odst. 10 Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza, že dodávateľ má pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, môže byť v takomto prípade zákazníkovi od vrátenej ceny výrobku odčítaná (započítaná) finančná čiastka vynaložených nákladov podľa nasledujúceho orientačného sadzobníku:

Jedná sa predovšetkým o náklady na:

 • Vyčistenie produktu (4,-Eur – 10,- Eur)
 • Otestovanie produktu (6,-Eur – 20,-Eur)
 • Nákup náhradného obalu (1,-Eur - 17,-Eur podľa skutočnej fakturácie obalu od dodávateľa, výrobcu (iba v prípade, že pôvodný obal bude vrátený veľmi poškodený alebo nebude vrátený s výrobkom vôbec).)
 • Administratívny poplatok (až 6,-Eur)

Náhrada nákladov za otestovanie tovaru sa týka hlavne tovaru elektronického a mechanického charakteru, ako je hlavne spotrebná elektronika, domáce spotrebiče, fotoaparáty, komunikačná, výpočtová a kancelárska technika, elektrické náradie, elektronické hračky a pod.
Náhradu nákladov spojených s vyčistením tovaru a nákupom náhradného obalu môže každý zákazník eliminovať svojim zodpovedným prístupom v rámci vrátenia kúpeného tovaru.

6. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám, zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Adresa: Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16, 09413 Sačurov

 

Mapa odberného miesta

Osloboditeľov 367/16
09413 Sačurov

Sledujte nás na Facebooku

Kontakty
Logo
(Po - Pia, 9 - 16 hod.)
2009 © www.tvojsen-mido.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk